[WwW.ShopGunny.Net.Ms] MUA Ð? GUNNY GIÁ R?, WOW ( 10, 12),THIÊN S? ( 12) ,THU?NG C? ( 12), DEVIL AXE ( 10, 12) T?NG [ NHÂ?N QUA` HÀNG THÁNG ] VIP THIÊN S? ( 12), 1000 HUÂN CHUONG MIÊ~N PHI´http://shopgunny.net.ms/

-Trong th?i gian qua Chúng tôi dã nh?n du?c r?t nhi?u ý ki?n dóng góp d? phát tri?n GUNNY, trong dó là 1 ý ki?n khá táo b?o và m?i m? là t?o ra 1 h? th?ng website mua VÂ?T PHÂ?M (Vi~nh Viê~n)(Mua trên web dùng trong Game) c?a b?n tr? Nguy?n Thành Quang ? d?a ch? mail: nguyenthanhquang298***@Gmail.com, Ngay sau khi d?c du?c ý ki?n dóng góp này chúng tôi dã b?t tay vào d? t?o lên h? th?ng trang web mua VÂ?T PHÂ?M (Vi~nh Viê~n) Gia´ R? TA?I è[SHOP] Gunny TRÊN WEB DÙNG TRONG GAME !
- T?i sao l?i cho các b?n MUA VÂ?T PHÂ?M GIA´ RE? ? Chúng tôi du?c l?i gì t? công vi?c này ? - Vì khi b?n mua 1 VÂ?T PHÂ?M thành công d?ng nghia là chúng tôi s? du?c tr? công b?ng chính giá tr? th? dó, còn n?u không thành công thì th? c?a b?n v?n gi? nguyên giá tr?, không m?t di.
- V?i giá các lo?i VÂ?T PHÂ?M vinh vi?n c?c và du?c t?ng thêm r?t nhi?uQUÀ T?NG (n?u ? trong Game các b?n có th? ph?i m?t d?n vài nghìn XU d? mua duo?c 1 vu~ khi´ WOW 10 Or 12 nên WwW.Shopgunny.Net.Msdang du?c r?t nhi?u Game th? ghé tham và Mua VÂ?T PHÂ?M hàng ngày!
- Cùng v?i s? di lên c?a WwW.Shopgunny.Net.Ms Thi hi?n nay trên m?ng dang hình thành r?t nhi?u trang web gi? m?o d? l?a d?o Game th? các b?n c?n chú ý súng báu v?t ch? du?c bán t?i trang web duy nh?t
WwW.Shopgunny.Net.Ms

-Xin chúc t?t c? các b?n tr? yêu GUNNY nh?ng giây phút thú v? nh?t khi choi Game và d?ng quên nh?ng gìWwW.Shopgunny.Net.Ms dã dành cho b?n!

Thay ma?t BQL VNG
Chu´c ca´c ba?n choi Games vui ve?!
Hi`nh A?nh Mua Vâ?t Phâ?m Tha`nh Công Ta?i http://Shopgunny.Net.Ms